Certifikace

TESLA, akciová společnost má implementovány a certifikovány níže uvedené systémy managementu:

Logo URS
 • kvality v souladu s ČSN EN ISO 9001
 • environmentálního v souladu s ČSN EN ISO 14001
 • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 45001

Systémy managementu ve společnosti jsou pravidelně prověřovány prostřednictvím dozorových a recertifikačních auditů realizovaných auditorskou společností URS.

TESLA, akciová společnost je držitelem osvědčení, vydaných Národním bezpečnostním úřadem České republiky. Tato osvědčení umožňují přístup k utajovaným informacím:

 • nejvýše do stupně utajení DŮVĚRNÉ
  • platí pro informace, které u podnikatele vznikají, nebo jsou mu poskytnuty, nebo které u něj nevznikají, ani mu nejsou poskytovány, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy
 • nejvýše do stupně utajení TAJNÉ
  • platí pro informace, které u podnikatele nevznikají, ani mu nejsou poskytovány, ale ke kterým mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy
 • informační systém pro nakládání s utajovanými informacemi
  • tento certifikát potvrzuje ověření a schválení způsobilosti informačního systému k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení důvěrné