GDPR

TESLA, akciová společnost klade velký důraz na dodržování obecného nařízení GDPR a v rámci činností, které provádí, dodržuje základní zásady pro nakládání s osobními údaji, kterými jsou:

 • Zákonnost, korektnost, transparentnost
 • Omezení účelem
 • Minimalizace údajů
 • Přesnost
 • Omezení uložení
 • Integrita a důvěrnost

V případě, pokud by, jste se rozhodli uplatnit jakékoliv ze svých práv v oblasti ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese: gdpr@tesla.cz

Vaše práva jsou následující:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

V případě, že byste nebyli spokojeni s naší reakcí na uplatnění Vašich práv, nebo bychom nedodrželi stanovený termín odpovědi (max. 30 dní) máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
web: www.uoou.cz
e-mail: posta@uoou.cz