TESLA, akciová společnost

Je jedním z předních dodavatelů v oblasti speciálních radiokomunikací a spojovací techniky pro vojenské stacionární a mobilní taktické sítě.

Mezi hlavní komodity společnosti patří výroba radioreléových zařízení pro vytváření mikrovlnných spojů, servis zabezpečovacích zařízení a systémů, slaboproudé systémy, strukturované sítě a osazování desek plošných spojů. Zajišťujeme také kompletní servis pro veškeré dodávané technologie.

V současné době jsou zařízení vyvíjena nejen pro vojenské použití, ale i pro komerční a civilní sféru.

Jsme generálním dodavatelem stacionární mikrovlnné telekomunikační sítě Armády České republiky.

ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE

VÝZVA K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ ÚČTU

TESLA, akciová společnost, se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 18066, Česká republika, IČ: 00009709, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 769 (dále jen „Společnost“) oznamuje, že jediný akcionář Společnosti dne 11. října 2016 rozhodl o přeměně všech akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie. V důsledku toho došlo tedy k přeměně 1 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované akcie. Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií nebyla touto přeměnou dotčena.

Vlastníci akcií Společnosti jsou povinni, pokud tak již nebylo učiněno, odevzdat akcie Společnosti ve lhůtě do 6 (šesti) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku. Akcie mohou být odevzdány na adrese sídla Společnosti, každý pracovní den od 9.00 do 16.00 hodin. Současně jsou vlastníci akcií povinni sdělit Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být jejich akcie zaevidovány.

V případě, že vlastníci akcií neodevzdají své akcie Společnosti nebo nesdělí číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, bude se postupovat v souladu s ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. představenstvo TESLA, akciová společnost.

Všechna práva vyhrazena. © 2014 TESLA, akciová společnost