Indikátor kvality ovzduší v domácnostech RaDEC

RaDEC

Zařízení měří následující veličiny:

 • Koncentraci radonu Rn, objemovou aktivitu radonu (OAR)
 • Příkon ekvivalentní dávky od fotonového záření (Rentgenové a Gama záření) (není ve verzi RaDEC light)
 • Koncentraci oxidu uhelnatého CO
 • Koncentraci oxidu uhličitého CO2
 • Relativní koncentraci organických těkavých látek VOC
 • Teplotu T
 • Relativní vlhkost RH

RaDEC je především určen k indikaci látek škodlivých pro lidský organismus v ovzduší ve vnitřních prostorách budov a k měření doplňkových parametrů tohoto prostředí. Dokáže varovat uživatele v případě výskytu zvýšených limitů škodlivých látek a uživatel tak může okamžitě provést příslušná opatření, například kvalitní vyvětrání.

RaDEC je vybaven barevným displejem s dotykovým ovládáním a dotykovým zapínacím tlačítkem (logo TESLA) na horní straně pouzdra.

Kromě okamžité hodnoty veličiny, zobrazované na displeji vytváří zařízení také periodické záznamy všech měřených veličin. Tyto záznamy je možné pro jednotlivé měřené veličiny zobrazit ve formě grafu na displeji o délce 100 záznamů.

RaDEC lze napájet z elektrické sítě nebo z vestavěného akumulátoru.

Díky vestavěnému akumulátoru je indikátor přenosný a lze s ním měřit i v prostorech bez přívodu elektrické energie po dobu minimálně 7 dní.

Pro měřené veličiny je možné nastavit dva alarmové limity „upozornění“ a „varování“, jejichž překročení se indikuje opticky na displeji a akusticky interní sirénou.

Zařízení také zobrazuje aktuální datum a čas.

RaDEC je možné umístit na libovolné místo v místnosti. Doporučuje se umístit co nejdál od oken nebo od zařízení, které zajišťují větrání. Zadní stěna indikátoru by měla být nezakrytá.

Technické parametry
Citlivost při měření koncentrace Rn0,055 imp/hod/Bq/m3, měřeno z RaA+RaC
Statistická chyba Rn při 300 Bq/m3± 24% při 1 hod měření
± 5% při 24 hod měření
Měřící rozsah Rncca 30 – 60000 Bq/m3
Citlivost při detekci Gama0,75 imp/sec/1uSv/hod (není verzi RaDEC light)
Měřící rozsah Gama0,1 – 10000 uSv/hod (není ve verzi RaDEC light)
Interval měření a zobrazení Gama3 sec, hodnota vyhlazena váženými průměry (není ve verzi RaDEC light)
Měřící rozsah CO0 – 800 ppm
Interval měření a zobrazení CO3 sec
Přesnost měření COlepší než ± 20% / 5 let
Měřící rozsah CO20 – 40000 ppm
Interval měření a zobrazení CO21 min
Přesnost měření CO2± 20%
Měřící rozsah VOC1 – 100%
Interval měření a zobrazení VOC3 sec
Měřící rozsah T-40 – 125 °C
Měřící rozsah RH0 – 100%
Interval měření a zobrazení T, RH1 min
Přesnost měření RH± 5%
Max. počet záznamů2570
Interval záznamů1 hodina
Hodnota záznamůradon: aktuální hodnota klouzavého průměru
ostatní veličiny: hodinový průměr
Napájenívestavěný akumulátor nebo nabíječkou přes port USB-C
Výdrž akumulátorového provozumin. 7 dní
RozměryØ130 x 110 mm
Zaručené provozní podmínkyteplota: +10°C až +50°C
relativní vlhkost: 0% až 80%

Příklady zobrazení veličin a možné funkce:

Displej základní

Ve spodní části displeje jsou symboly všech měřených veličin spolu s okamžitou hodnotou a jednotkami. Stiskem libovolného symbolu veličiny se název veličiny a měřená hodnota objeví v hlavním poli displeje (na obrázku zvoleno měření radonu). Aktuálně zvolený symbol ve spodní části je zobrazován bez měřené hodnoty.

Obr. 1 – displej základní

Barvy jednotlivých symbolů veličin vyjadřují aktuální stav hodnoty veličin v rámci alarmových limitů. Jeli hodnota měřené veličiny „v pořádku“ symbol je zbarven zeleně. Překročený limit typu „upozornění“ je opticky indikován žlutou barvou, limit typu „varování“ červenou barvou. U symbolů veličin „Teploty“ a „Vlhkosti“ se žádné alarmové limity neindikují.

Displej grafy

Zobrazí se graf vytvořený ze záznamů té veličiny, která je na základním displeji zvolená pro zobrazování v hlavním poli.  Pro změnu grafu jiné veličiny je třeba přejít zpět na hlavní displej pomocí zpětné šipky v horním poli displeje. Displeji grafu zobrazuje průběh veličiny indikované v horním poli displeje.

Obr. 2 – displej grafy

V horním poli záznamu se nápisem „Záznam x z y“ indikuje celkový počet záznamů (y) a záznam, na kterém se nachází bílý kurzor (x). Uprostřed pod grafem je uvedena hodnota záznamu měřené veličiny v grafu, kde se nachází bílý kurzor.

V grafu je možné se pohybovat po jednotlivých záznamech (bodech) pomocí šipek <  a  > . Tlačítky <<  a  >> je možné skákat po (stránkách) 100 záznamech grafu vpřed a vzad. Pokud je méně záznamů, stisk těchto tlačítek je nefunkční.

V grafu jsou rovněž žlutou a červenou linkou zobrazeny aktuálně nastavené alarmové limity „upozornění“ a „varování“ pro danou veličinu.

Displej konfigurace

Horní řádka je u všech konfiguračních displejů stejná. Obsahuje zpětnou šipku, po jejímž stisku se přejde na displej základní a současně se uloží nastavené hodnoty konfigurace a dále řádku 5 symbolů, které definují jednotlivé displeje konfigurace „alarmových limitů“, „času“, „displeje“, „zvuku“ a „továrního nastavení“. Zvolená ikona vždy zesvětlá.

Displej konfigurace alarmových limitů

Pro měřené veličiny je možné nastavit dva alarmové limity „upozornění“ a „varování“, jejichž překročení/podkročení se indikuje vždy opticky na displeji (v případě zhaslého displeje se tento displej rozsvítí na 5 sekund) a akusticky jedním pípnutím interní sirény. V případě, že jakýkoliv alarm dlouhodobě přetrvává, opakuje se akustická i optická indikace alarmu s intervalem 30 minut.

Obr. 3 – displej konfigurace alarmových limitů

Alarmové limity mají zavedenou hysterezi +/- 10% nastavené hodnoty pro překročení limitu. Překročený limit „upozornění“ je opticky indikován žlutou barvou, limit „varování“ červenou barvou. Akustické alarmy lze vypnout v nastavení „Displej konfigurace zvuku“.

Alarmové limity pro měřenou veličinu CO nelze uživatelsky přenastavit z důvodu vysoké nebezpečnosti CO a důležitosti alarmu. Ze stejného důvodu nelze pro měřenou veličinu CO vypnout akustický alarm. V případě překročení limitu CO začne interní siréna pípat 5x s opakovacím intervalem 3 sec a displej svítí trvale.

Defaultní hodnoty limitů, stanovené na základě mezinárodních hygienických a lékařských doporučení jsou následující:

Tovární nastavení limitů
upozornění varování
Rn300500Bq/m3
Gama1100µSv/hod
CO50100ppm
CO28001500ppm
VOC5070%

Při nastavování limitů umožňuje dolní řádka symbolů volbu veličiny, jejíž limity se budou nastavovat. Tovární hodnoty alarmových limitů odpovídají výše uvedené tabulce, tlačítky + a – nebo stiskem na hodnotu alarmu (vyskočí klávesnice čísel) je možné hodnoty uživatelsky změnit. Tovární hodnoty alarmových limitů lze kdykoliv zpětně nastavit na „Displej konfigurace továrního nastavení“.

Záruka

 • Na tento přístroj získáváte záruku v trvání 24 měsíců od data zakoupení.
 • V případě uplatnění záruky se spojte se servisním oddělením.
 • Záruční plnění se vztahuje na vady materiálu nebo výrobní vady, nikoli na škody způsobené při dopravě a manipulaci a při nevhodném zacházení.
 • Při nesprávném a neodborném používání popř. při porušení pečeti záruka zaniká.
 • Záručním plněním se záruční doba prodlužuje o dobu opravy.
 • S výrobkem se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem.

Ke stažení