Radonový program

Radon je přírodní bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, vznikající radioaktivním rozpadem radia, thoria a uranu v horninách, který se v různém množství uvolňuje ze zemské kůry. Z povrchu země se radonový plyn dostává do atmosféry nebo vstupuje z podloží přímo do objektů, které nemají provedenou protiradonovou izolaci nebo tuto izolaci mají provedenou nekvalitně (např. špatně utěsněné prostupy inženýrských sítí). Další zdrojem radonu v objektu můžou být nekvalitní stavební materiály nebo lokální zdroje vody. Při nedostatečné ventilaci objektu může docházet k zadržování radonu v objektu a k jeho nadměrnému hromadění v budově. Dlouhodobý pobyt v prostorách s vysokou koncentrací radonu může vést až k rakovině plic. Česká republika se díky geologické stavbě řadí k zemím s vysokou průměrnou koncentrací radonu v budovách. V současné době jsou již známá účinná technická opatření proti pronikání radonu do budov, a to jak u stavěných, tak i existujících staveb. Vysokou koncentraci radonu v objektu lze např. velice účinně snížit efektivně řízeným větráním.